Nederland moet verduurzamen en alle inwoners moeten hieraan een bijdrage leveren. Het is van belang om tijdens de energietransitie te kijken naar zowel de energiedragers als de energiebronnen. Een schone energiebron staat aan het begin van de keten en juist daar valt de meest en grootste winst te behalen als het gaat om COreductie.

Binnen het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat de uitstoot van CO2 moet worden teruggebracht tot bijna nul in 2050. De huidige fossiele energiebronnen zullen moeten verduurzamen om die doelstellingen te halen, ongeacht in welke energiedragers ze worden omgezet. Naast duurzame energiebronnen als zon, wind en bodem kan duurzaam geproduceerd gas “groengas” een prominente rol gaan spelen in de verduurzaming. Groengas kan rechtstreeks ingevoerd worden in het bestaande Nederlandse gasnet en kan voldoende zijn voor de warmtevoorziening van een groot deel van alle Nederlandse huishoudens en de industrie. Bovendien blijft de bestaande gasinfrastructuur intact en hoeft er niet onnodig geïnvesteerd te worden in de aanleg van elektra-infra. De productie van nieuwe systemen én elektra-infra veroorzaken, voordat ze technisch en economisch zijn afgeschreven, een enorme CO2 uitstoot én zijn een gigantische kostenpost. Als het gaat om circulair ondernemen dan is de groengasoplossing met behoudt van de bestaande infrastructuur de meest klimaatvriendelijke oplossing.

De Nederlandse Verwarmingsindustrie wil een praktische oplossing bieden voor de energietransitie en een bijdrage leveren aan het reduceren van de CO2 emissie tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Daarmee zet de Nederlandse Verwarmingsindustrie in op een duurzame maatschappij waarbij slim gebruik wordt gemaakt van energiedragers én de (bestaande) infrastructuur. 

Het duurzaam en comfortabel verwarmen van woningen en utiliteit kan CO2 neutraal en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De Nederlandse Verwarmingsindustrie ziet tal van mogelijkheden en wil graag een bijdrage leveren aan het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs dat door de Nederlandse overheid ondertekend is.

Provincies kunnen direct een bijdrage leveren aan het reduceren van CO2 emissie én het duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen tot duurzame energiebron voor het opwekken van bio/methaangas. Dit bio/methaangas kan opgeslagen worden en direct in het bestaande gasleidingnetwerk ingevoerd worden. Daarmee wordt de provincie ‘groengasleverancier’. Om dit te realiseren moeten de provinciën het initiatief nemen voor het veranderproces van de waterschappen.

Gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw is het toepassen van hybrideverwarmingssystemen het beste alternatief. Uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek [bron: ‘Flex-potentieel hybride warmtepomp’, Berenschot (2017)] is gebleken dat het reduceren van de CO2-uitstoot het snelst en tegen de laagste mogelijke maatschappelijke kosten behaald kan worden door hybride verwarmingssystemen toe te passen in de gebouwde omgeving.

In Nederland zijn circa 2.2 miljoen huurwoningen in het bezit van woningcorporaties. Deze woningcorporaties kunnen ook een bijdrage leveren in de reductie van CO2 binnen de gebouwde omgeving. Kostenefficiënt investeren in verwarmingstechnologieën van de toekomst is dan een pre. De Nederlandse Verwarmingsindustrie denkt graag mee over de ideale oplossing.